Fiskalizacja i rejestracja kasy fiskalnej

ABC Fiskalizacji

ABC ZAKUPU URZĄDZENIA FISKALNEGO:

 
 
      Pamiętaj !!!
 
Podatnikowi, który dopiero rozpoczyna ewidencjonowanie przy użyciu kasy lub drukarki fiskalnej, przysługuje zwrot   w wysokości
90 % ceny netto urządzenia, nie więcej jednak niż 700 PLN za sztukę tylko przy zakupie kasy online  – od 1 Maja 2019 r.
 

Z ulgi na zakup urządzenia mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy nawet nie będący płatnikami VAT.

W tym celu muszą złożyć Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej do Urzędu Skarbowego.

                            Urząd przekazuje odpowiednią kwotę na rachunek bankowy podatnika po złożenia przez niego wniosku z załacznikami .

 
   PRZYKŁAD:
Kasa fiskalna Nano Online 1490 zł netto – 700zł ulgi( 90% ceny netto, lecz nie więcej niż 700zł)= 790 netto (971,70 brutto)
 
Załatwiamy wszystkie formalności z Urzędem Skarbowym za podatnika (przed i po fiskalizacji ) !!!
 
                                                                                                                                        Znalezione obrazy dla zapytania zdjęcie serwisu elektroniki kas fiskalnych
 
 

Kasy fiskalne – fiskalizacja

Rejestracja kasy fiskalnej to czynność niezbędna, bez przeprowadzenia której nie możemy wykorzystywać urządzenia w działalności. Rejestracja kasy fiskalnej (fiskalizacja) jest czynnością jednorazową. Służy zsynchronizowaniu pracy modułu fiskalnego z pamięcią fiskalną kasy.

Zanim jednak rejestracja kasy fiskalnej będzie możliwa, należy wybrać i przetestować odpowiednie urządzenie. Poniżej przedstawiamy krok po kroku proces wdrażania nowej kasy fiskalnej do działalności. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących procesu wyboru urządzenia oraz rejestracji kasy fiskalnej zachęcamy do kontaktu.

 
1. Wybór i zakup urządzenia fiskalnego
Wybór urządzenia fiskalnego powinien być przemyślany. Na początku Klient przedstawia typ i zakres prowadzonej działalności i wymagania odnośnie urządzenia. Zaprezentujemy kilka rozwiązań i pomożemy wybrać urządzenie optymalnie dopasowane do potrzeb. Kasy i drukarki poza funkcją fiskalną wspomagają zarządzanie placówką handlową. Ważne jest odpowiednie dopasowanie urządzenia do obecnych i przyszłych potrzeb Twojej działalności. Instalując urządzenie fiskalne, powinniśmy wiedzieć, czy wybrany model ma rejestrować tylko podstawowe informacje (np. wartość obrotu z podziałem na stawki podatkowe), czy też posiadać bardziej złożone funkcje (np. rejestracja stanów magazynowych, rozliczanie kasjerów itp.). Drukarka w połączeniu z odpowiednim programem obsługi sprzedaży, pozwala na wygodne zarządzanie magazynem firmy.
2. Programowanie i konfiguracja urządzenia fiskalnego
W kolejnym etapie przedstawiają Państwo listę produktów (oraz stawek VAT), jakie powinny być zaprogramowane na kasie fiskalnej, nagłówek paragonu, ilość kasjerów obsługujących kasę, adres w który kasa będzie użytkowana, a my programujemy kasę zgodnie z Państwa życzeniem.
3. Szkolenie
Prezentujemy, w jaki sposób:
• prowadzić sprzedaż na kasie fiskalnej,
• wykonywać raporty dobowe i okresowe,
• zmieniać papier
• w jaki sposób radzić sobie z błędami popełnianymi w trakcie eksploatacji urządzenia.
4. Procedury związane z fiskalizacją
Następnie otrzymują Państwo zaprogramowane urządzenie i gotowe do pracy, lecz w trybie szkoleniowym, co oznacza że można wykonywać wszystkie operacje jak w trakcie normalnego użytkowania z tą różnicą, że sprzedaż taka nie jest rejestrowana w module fiskalnym. Wspólnie z serwisantem uzgadniany jest termin fiskalizacji. Fiskalizacja odbywa się w siedziie „RAS” bądź u klienta. Jest możliwość fiskalizacji w dniu zakupu, jeśli klient ma takie życzenie. Po fiskalizacji otrzymują Państwo książkę serwisową w której będą odnotowywane interwencje serwisu, wykonane przeglądy. Książkę serwisową należy przechowywać w miejscu użytkowania kasy fiskalnej. Jak już wcześniej pisaliśmy rejestracja kasy fiskalnej jest procesem jednorazowym. Każdorazowo wprowadzając do działalności nowe kasy fiskalne jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia ich fiskalizacji. 
5. Rozpoczęcie ewidencji obrotu i stosowania obowiązujących przepisów
Przedsiębiorca który rozpoczyna rejestrację obrotów na urządzeniu fiskalnym, musi pamiętać o kilku ważnych działaniach. Przede wszystkim zobowiązany jest rejestrować każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych i wydawać klientowi oryginał paragonu.
Na koniec każdego dnia lub przed rozpoczęciem sprzedaży dnia następnego musi wykonać dzienny raport fiskalny.
Urząd skarbowy wymaga też od podatnika miesięcznych raportów sprzedaży, sporządzanych na koniec każdego miesiąca lub przed pierwszą sprzedażą miesiąca następnego. Wymaga się, aby dokumenty kasowe były przechowywane przez okres pięciu lat, licząc od następnego roku po rozpoczęciu fiskalizacji.
Bardzo istotną sprawą jest też ścisła współpraca ze służbami serwisowymi. Serwisant ma za zadanie zamieszczać wpisy w książce kasy rejestrującej, przechowywanej w miejscu zainstalowania urządzenia. Dokonuje on także obowiązkowych przeglądów technicznych kasy (przynajmniej raz na 24 miesiące).
 
 
JAK UZYSKAĆ ULGĘ NA ZAKUP URZĄDZENIA?
 
Podatnikom, którzy muszą kupić, zainstalować i stosować kasę fiskalną, przysługuje ulga na zakup takiego urządzenia. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnicy mogą odliczyć nawet 90% ceny zakupu urządzenia fiskalnego!
Podatnicy, którzy rozpoczynają rejestrację obrotów na urządzeniu fiskalnym mają możliwość skorzystania z ulgi na zakup każdej z kas rejestrujących (koszt netto), zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania.
 
Wysokość ulgi może wynosić nawet 90% jednostkowej ceny zakupu (netto), nie więcej jednak niż 700 PLN za urządzenie.
Uwaga: Ulgą nie są objęte kasy nabywane w celu wymiany starych modeli na nowe oraz instalowane dodatkowo (nie zgłoszone z pierwszą fiskalizacją).
 
Aby skorzystać ze zwrotu należy:
 
1. Przed rozpoczęciem ewidencjonowania złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego pisemne zawiadomienie o instalowanych kasach (Druk:Zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania), z podaniem ich ilości i adresów instalacji (należy wziąć pod uwagę wszystkie urządzenia, które chcemy zainstalować, również kasy rezerwowe).
2. Wykonać w terminie fiskalizację kasy. Rejestracja kasy fiskalnej musi zostać przeprowadzona zgodnie z terminami określonymi przez obowiązujące przepisy. Potwierdzeniem na to, że fiskalizacja kasy została przeprowadzona jest wpis w książce serwisowej urządzenia.
3. W ciągu 7 dni od fiskalizacji złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego wypełniony formularz Zgłoszenie kasy przez podatnika (dołączany do każdego urządzenia):
4. Przedstawić w Urzędzie Skarbowym oryginał faktury potwierdzającej nabycie kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności.
5. Rozliczyć wydatek w deklaracji podatkowej lub wystąpić o zwrot do Urzędu skarbowego

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z URZĘDEM SKARBOWYM PRZY POZYSKANIU ZWROTU KOSZTÓW Z TYTUŁU NABYCIA URZĄDZENIA FISKALNEGO
 

 

1. ZAWIADOM URZĄD SKARBOWY O WSZYSTKICH INSTALOWANYCH URZĄDZENIACH FISKALNYCH.
Po zakupie kasy lub drukarki rejestrującej należy, na co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem ewidencji (fiskalizacji), złożyć pismo do Naczelnika Urzędu Skarbowego (Druk: Zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących). Pismo niniejsze powinno zawierać dokładną liczbę zgłaszanych do fiskalizacji urządzeń. Należy wziąć pod uwagę wszystkie urządzenia (włącznie z rezerwowymi).
 
Pamiętaj: Podatnikowi, który dopiero rozpoczyna ewidencjonowanie przy użyciu kasy lub drukarki fiskalnej, przysługuje zwrot w wysokości 90 % ceny netto urządzenia, nie więcej jednak niż 700 PLN za sztukę. Dodatkowo zakup urządzenia fiskalnego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Należy jednak pamiętać, że odliczenia będą dotyczyły tylko wcześniej zadeklarowanej w Urzędzie Skarbowym liczby urządzeń fiskalnych.
 
2. ZAFISKALIZUJ W TERMINIE URZĄDZENIE FISKALNE (USŁUGA WYKONYWANA PRZEZ SERWIS)
Następnie należy nieodwracalnie uaktywnić pamięć fiskalną (zafiskalizować urządzenie). Operację fiskalizacji przeprowadza uprawniony do tego pracownik serwisu, który powinien posiadać legitymację producenta bądź dystrybutora kas i drukarek fiskalnych. Od tej pory w pamięci fiskalnej będą zapisywane wszystkie operacje dokonywane w urządzeniu. Fiskalizacja to operacja „legalizacji” kasy fiskalnej i polega na wprowadzeniu na stałe do urządzenia numeru NIP podatnika. Od tego momentu kasa działa w trybie tzw. fiskalnym, czyli cała sprzedaż prowadzona na kasie jest rejestrowana i jest podstawą do naliczenia podatków VAT oraz dochodowego. W tym trybie istniej oczywiście możliwość zmian typu dopisywanie produktów, stawek podatku VAT, nagłówka itp.
 
3. ZGŁOŚ W CIĄGU 7 DNI OD FISKALIZACJI W URZĘDZIE SKARBOWYM.
W ciągu siedmiu dni od fiskalizacji należy zarejestrować urządzenie w Urzędzie Skarbowym (odpowiedni druk wydaje serwisant). Urząd nada numer ewidencyjny urządzenia i pisemnie powiadomi o tym podatnika.
 
4. PRZEDSTAW W URZĘDZIE SKARBOWYM ORYGINAŁ FAKTURY ZAKUPU KASY WRAZ Z DOWODEM ZAPŁATY.
Aby uzyskać odpis z tytułu zakupu urządzenia fiskalnego należy przedstawić Urzędowi Skarbowemu oryginał faktury oraz dowód zapłaty zakupionego towaru.
 
5. ROZLICZENIE ODPISU.
 
Płatnicy podatku VAT: Ulgę z tytułu zakupu urządzenia fiskalnego możemy odliczyć w deklaracji VAT za miesiąc, w którym rozpoczęliśmy ewidencjonowanie, lub za miesiące następujące po tym miesiącu. Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie mogą to zrobić w rozliczeniu za kwartał, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie, lub w rozliczeniu za następne kwartały. Podstawą do odliczenia jest dowód zapłaty całej należności za urządzenie rejestrujące. Zasadą jest, że odliczenie w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu, kwartale) nie może być wyższe od kwoty różnicy między VAT należnym a naliczonym. Gdy VAT naliczony jest większy lub równy kwocie podatku należnego, możemy otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty ulgi. Z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości: – 25% całej kwoty przysługującej do odliczenia – jeżeli składamy deklaracje miesięczne, lub – 50% tej kwoty- jeżeli składamy deklaracje kwartalne.
 
Podatnicy nie będący płatnikami VAT: Z ulgi na zakup urządzenia mogą także skorzystać przedsiębiorcy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od VAT oraz zwolnieni podmiotowo od tego podatku (ze względu na niewielkie obroty). W tym celu muszą złożyć Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej do Urzędu Skarbowego. Urząd przekazuje odpowiednią kwotę na rachunek bankowy podatnika w ciągu 25 dni od daty złożenia przez niego wniosku.

Partnerzy / Dostawcy

 • Elzab
 • Emar
 • Posnet
 • Elo touch
 • Innova
 • DIGI
 • Novitus
 • Datalogic
 • Datecs
 • CAS
 • Cipher
 • Motorola
 • Honeywell
 • Zebra
 • Argox
 • Metrologic